Terms Used in Aikido

aikido-terms-imageRoll your mouse over each word to see its definition.

Counting
Ichi
Ni
San
Shi
Go
Roku
Shichi
Hachi
Ku
Ju
Uniform
Do gi
Obi
HakamaPosture
Seiza
Kamae
Hanmi
Ai hanmi
Gyaku hanmi
Ma ai
Mokuso
Expressions
Sensei
Rei
Onegai shimasu
Arigato gozaimashita
Hai
SumimasenReceiving
Ukemi
Mae ukemi
Ushiro ukemiRoles
Nage
Uke
Names of Aikido Attacks Types of Practice
Katate tori
Ryote tori
Katate ryote tori
Ushiro tekubi tori
Mune tori (muna-mochi)
Kata tori
Ryokata tori
Ushiro ryokata tori
Sode tori
Katate tori kubishime
Tsuki
Shomen uchi
Yokomen uchi
Kata tori men uchi
Kata tori yokomen uchi
Tachi waza
Suwari waza
Hanmi handachi
Henka waza
Renzoku waza
Kaeshi waza
Jiyu waza

Names of Weapons
Bokken
Jo
Tanto

Glossary
Tai jutsu
Tenkan
Ura
Ai
Ki
Kokyo
Kokyo ryoku
Aiki
Do
Aikido
Aikikai
O Sensei
Kaiso
Doshu
Hombu
Sensei
Dojo
Tatami
Dogi
Obi
Hakama
Zori
Hara
Tegatana
Kuzushi
Shikko
Mokuso
Rei
Nage
Uke
Kamae
Hanmi
Ai hanmi
Gyaku hanmi
Dan
Yudansha
Kyu
Ma ai
Ushiro
Mae
Ukemi
Ushiro ukemi
Mae ukemi
Omote
Tai sabaki
Irimi
Tenkan
Tai no henko
Tai no tenkan
Soto tenkan
Uchi tenkan
Kokyu dosa